Udkast til nyt regulativ sikrer ikke vandføringsevnen i Gudenåen

18. januar 2021, 12.27

Foto: Jakob Stigsen Andersen

VANDLØBSVEDLIGEHOLDELSE Det gældende regulativ for Gudenåen er fra år 2000 med et tillægsregulativ fra 2004. Siden 2009 har man arbejdet på et nyt regulativ for Gudenåen, men uenighed og forskellige politiske holdninger gennem de 12 år har spændt ben for projektet.

Endelig vedtog Silkeborg Byråd den 25. november 2019 med et flertal på 25 mod 6, at et nyt regulativ gennem øget vedligehold skal genskabe Gudenåens vandføringsevne og imødegå vandstigningen på 60 cm siden 2007.

Nu foreligger et udkast til nyt regulativ udarbejdet af Silkeborg Kommune. Men der er ingen grund til jubel: Udkastet går stik imod det politiske mål om at sænke vandstanden og øge vandføringsevnen. Og vandløbslovens §27 overtrædes. I udkastet har man i forhold til det gældende regulativ ændret på en række afgørende faktorer:

Vandstandskoter beregnes fremover ud fra gennemsnitlig vandstand i årene 2013-2020, således at man de facto lovliggør den forhøjede vandstand på de 60 cm i stedet for at sænke den.

Håndtering af overskridelser af vandstandskoter er forringet. Fremover skal vandstandskoterne være overskredet med 15 cm mod nuværende 10 cm, før oprensning kan overvejes. Og der skal foretages miljøvurdering forinden handling.

Ny regulativtype fra Alling Å til Tange Sø betyder, at vandføringsevnen fremover kun kan kontrolleres af eksterne konsulenter (via opmåling) - ikke af borgere.

Vedligehold, herunder grødeskæring har fået en meget lille og utilstrækkelig forbedring.

Det specifikke, politiske ønske er ikke imødekommet, og grødeskæringsbredden er landet på 10 m bredde mod de nuværende 7 m. Grødeskæringen bygger ikke på objektive kriterier, men foretages to gange årligt på fastlagte tidspunkter med mulighed for en tredje. Det bliver fremover ikke muligt at vedligeholde brinker. Osv.

Udkastet går stik imod det politiske mål om at sænke vandstanden og øge vandføringsevnen. Og vandløbslovens §27 overtrædes

Lars Bo Nielsen og Henriette Würtz

Udkast til nyt regulativ genskaber ikke Gudenåens vandføringsevne og imødegår ikke vandstandsstigningen på de 60 cm, og habitatkonsekvensvurderingen forkaster grødeskæring nr. 2 med henvisning til habitatet vandløb. Der foreligger ikke vurdering på positive konsekvenser på øvrige habitater ved sænkning af vandstanden. Selvom det blev os lovet.

Ålauget GST opfordrer politikerne til at afvise udkast til nyt regulativ. Vi har brug for et udkast, der honorerer det politiske mål. Og en habitatkonsekvensvurdering, der beskriver de positive konsekvenser ved vandstandssænkning og genskabelse af Gudenåens vandføringsevne på alle habitater.