Grøden er det helt store problem

2. august 2021, 11.22

Foto: Jakob Stigsen Andersen

VAND Vandstanden stiger i Gudenåen. Sammen med denne vandstandsstigning stiger også bekymringerne for nye oversvømmelsesproblemer og dermed interessen for vandløbspleje af åen. Der er kommet flere gode forslag i MJA gennem de sidste ugers tid. Det bedste er nok, at der nu skal vises rettidigt omhu.

Indledningsvis skal det præciseres at den vandstandsstigning, der er sket gennem de sidste tre uger ikke har noget med klima og øget nedbør at gøre. Ser man på vandgennemstrømningen, dvs. vandmængden i åen, så viser åens målestationer, at den stort set har været uændret siden 10. juli. Det betyder med andre ord, at vandstandsstigningen igen i år er forårsaget af den ekstreme grødevækst, der som bekendt har været i åen, hver sommer siden 2007, hvor vandremuslingen gjorde sit indtog. Muslingen gjorde det uklare vand helt klart og transparent, og åens plantevækst kvitterede for det øgede sollys med en eksplosiv vækst.

Blandt forslagene til indsatsmidler har der også været forslag om at bygge dæmninger og sluser. Det vil være en svært fremkommelig løsning, da Natura vandrammedirektivet næppe vil tillade dette.

En løsning med diger løser heller ikke problemet med det forhøjede grundvand, der opstår når vandet i åen stiger. Der skal så pumpes vand fra baglandet i store mængder (jvf. loven om forbundne kar).

Et andet problem med diger er, at de ikke løser problemerne i Natura 2000-området, hvor habitater så som »Elleskov« og »Surt Overdrev« har lidt en trang skæbne de sidste 14 år, - så meget, at de er næsten ikke eksisterende mere, da den høje vandstand har ødelagt disse to naturtyper i Natura 2000- området langs åen. Det på trods af, at Silkeborg Kommune, ifølge EU-lovgivningen er forpligtet til at holde disse naturtyper, som de står beskrevet i udpegningsgrundlaget fra 2000.

Så hvis Silkeborg Kommune skal vise rettidigt omhu, så er det - i det mindste på den korte bane - kun virkemidlet grødeskæring, der kan bruges. Og det haster. En monsterregn vil erfaringsmæssigt nemt kunne få vandgennemstrømningen periodisk fordoblet med store oversvømmelser til følge.

Indlæser debat...