Flertalsbeslutninger må respekteres

14. november 2020, 08.05

Foto: Jakob Stigsen Andersen

GUDENÅ Claus Løwe Klostergaard (CLK) kan frit ytre sig, men som formand for klima- og miljøudvalget (KMU) kan man altså ikke agere helt, som man lyster. En udvalgsformand har forpligtelse til bakke op om byrådets flertalsbeslutninger og eget udvalgs flertalsbeslutninger.

Byrådets flertalsbeslutning og senere KMUs flertalsbeslutning:

For at sænke den forøgede vandstand på ca. 60 cm skal nyt regulativ indeholde to årlige og bredere skæringer (10 og 12 m) med mulighed for en tredje baseret på objektive vandstandskriterier; fjernelse af aflejringer; vedligehold af brinker, hvor fx nedskred eller bevoksning hindrer vandføring. KMU er ansvarlig for udførelsen af dette nye regulativ.

Udvalgsformanden CLK bør derfor respektere målsætningen om sænkning af sommervandstanden på 60 cm og flertalsbeslutningen i øvrigt. Og som arbejdsgiver for administrationen bør udvalgsformanden loyalt arbejde for at tilvejebringe en teknisk redegørelse med tilhørende miljøvurdering, således at den fornødne viden og dokumentation er til rådighed, og et revideret regulativ kan godkendes.

Men i læserbrev af 23/10 2020 i MJA beklager byrådsmedlemmet CLK flertalsbeslutningen i KMU i ord og vendinger som »ærgerligt«, »det kommer aldrig til at ske«, »vi spilder tiden«, »det er uomtvisteligt, at der ikke kan skæres mere end 7 meters bredde i vækstsæsonen«.

Respekterer udvalgsformanden flertalsbeslutningerne om sænkning af vandstanden i Gudenåen? Arbejder han loyalt og ihærdigt for at opfylde den?

Vi er alle interesseret i at beskytte, bevare og om nødvendigt søge at genoprette natur jf. fx Natura 2000 (der er bla. surt overdrev samt aske- og elleskov prioriteret over vandløb).

Sænkningen af vandstanden på ca. 60 cm vil hjælpe os med det.

Gudenådalens Lodsejerforening og Ålauget GST har det seneste år analyseret gældende lovgivning og det utal af rapporter, der er lavet omkring vandafledning, miljø og Natura 2000; foranlediget og betalt for scanning af hele Gudenåen som supplement til eksisterende data og fremsendt forslag til drøftelser og fastlæggelse af strategi til sikring af et nyt regulativ - der med behørigt hensyn til naturen - opfylder kravet til vandafledning.

Læs også
Bevidste misforståelser?

Indtil videre har CLK som formand for KMU ikke taget imod tilbuddene (bortset lige fra den dag i januar, hvor han var med ude at scanne Gudenåen, og vi stødte på grund ved en sandbanke i strømrenden …).