Gudenåen og Natura 2000: Fakta eller fake news?

9. november 2020, 12.59

Foto: Jakob Stigsen Andersen

GUDENÅEN I sit læserbrev af 5/11 2020 i MJA oplyser formand for Klima- og Miljøudvalget Claus Løwe Klostergård, at der qua Natura 2000: »(…) er naturtyper, der er mere beskyttede end andre, og her er vandplanterne udpeget som vigtigere end f. eks. træer«. Det er så ikke i overensstemmelse med virkeligheden. Til læsernes orientering:

Surt overdrev (6230), elle-og askeskov (91E0), kildevæld (7220) samt skovbevokset tørvemose (91D0) er de fire prioriterede udpegningsgrundlag i Natura 2000. Vandløb (3260) er udpeget, men ikke prioriteret. Det står utvetydigt i Natura 2000-planen for Gudenå og Gjern Bakker nr. 49 (side 9). https://mst.dk/media/130081/49_n2000plan_2016-21.pdf

Surt overdrev, elle-og askeskov, kildevæld samt skovbevokset tørvemose er de fire prioriterede udpegningsgrundlag i Natura 2000. Vandløb er udpeget, men ikke prioriteret. Det står utvetydigt i Natura 2000-planen

Torben Pedersen og Henriette Amalie Würtz

Af samme plan og tekst side 15 fremgår det:

»En målsætning om gunstig bevaringsstatus for en bestemt naturtype kan indebære en nedprioritering af en anden naturtype eller art, og det er nødvendigt at foretage et valg. Blandt de naturtyper, der danner udpegningsgrundlag for Natura 2000-området, er naturtyperne surt overdrev og kildevæld samt skovbevokset tørvemose og elle- og askeskov prioriterede i habitatdirektivet, og de skal derfor tilgodeses ved modstridende interesser med andre naturtyper og arter.«

Læs også
Bevidste misforståelser?