Gudenåen: Permanente tiltag er løsningen

30. september 2020, 12.02

Grødeskæring ved Svostrup Kro.Foto: Jakob Stigsen Andersen

OVERSVØMMELSER Der er desværre igen pres på naturen i Gudenåen, og som i tidligere år, så er der mange holdninger til, hvorfor der er oversvømmelser, og om hvad der skal gøres. Vi finder det derfor nødvendigt igen at gøre opmærksom på noget af det, der ligger til grund for vores tilgang til Gudenåen og oversvømmelserne.

At vi er kritiske overfor grødeskæringen, betyder ikke, at vi ikke har empati og forståelse for de borgere, der rammes af oversvømmelserne. Det har vi. Men for alle parters vedkommende mener vi, at det er bedst, at der fokuseres på løsninger, som er realiserbare i forhold til de beskyttelser, Gudenåen og vores natur er omfattet af, og som forholder sig realistisk til effekten af tiltagene.

Ingen har glæde af, at der stilles løsninger i udsigt, uden eller med begrænset effekt. Og ingen har glæde af, at der foretages indgreb, der i bedste fald »kun« skader naturen, og i værste fald forværre oversvømmelserne, fordi man forrykker den naturlige balance i åen, eksempelvis ved, at planterne vokser hurtigere. Det er netop den konsekvens af øget grødeskæring, forskerne har advaret i mod.

Vores holdning til Gudenåen og oversvømmelserne er derfor, at der bør fokuseres på forebyggelse ved at løse de bagvedliggende problemer, der fører til mere vand og miljøforringelse af vores vandmiljø.

Grødeskæring har erfaringsmæssigt en begrænset effekt eller er direkte kontraproduktiv, ikke mindst sat i forhold til de negative følger, grødeskæring har for naturen, og den omkostning, grødeskæringen udgør for samfundet. Videnskabelig dokumentation viser endda, at jo hårdere grøden skæres, jo hurtigere vokser de arter, der lukker vandløbene til.

Seniorforsker ved Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet, Annette Baattrup-Pedersen i Altinget.dk 30.4.15:

»Det er slet ikke sikkert, at intensiveret grødeskæring vil gavne afvandingen. Faktisk er der risiko for, at det i stedet vil skabe et yderligere behov for vedligeholdelse, som ikke er der i dag. Derfor synes jeg, at der er brug for at råbe vagt i gevær.

»Den nye undersøgelse tager udgangspunkt i 3086 grødeskæringer i 126 mellemstore danske vandløb. Hovedkonklusionen er, at der er en entydig sammenhæng mellem, hvor ofte man gennemfører grødeskæring, og hvor hurtigt vandstanden stiger i de enkelte vandløb. Det kan lyde ulogisk, men vandstanden stiger hurtigere, jo oftere man skærer planterne væk. Det kan godt være, at det kan hjælpe lidt på den korte bane, men det er bare ikke en varig løsning. Det bliver lidt som at tisse i bukserne, fordi du over tid snarere vil få en negativ effekt ud af det«.

... der er en entydig sammenhæng mellem, hvor ofte man gennemfører grødeskæring, og hvor hurtigt vandstanden stiger i de enkelte vandløb.

Dette er uddybet af forskeren i et debatindlæg i MJA 17.6.17, netop rettet mod Gudenåen:

»Stor risiko ved hyppigere grødeskæring:

Når vi ser på Gudenåen, er det en reel fare. Gudenåen er nemlig domineret af arter, der vokser langsomt, og som ikke tåler hyppige grødeskæringer. Men det vil ændre sig, hvis regulativet om hyppigere og bredere skæring vedtages. Så bliver det de skæringstolerante arter, der med stor sikkerhed kommer til at dominere«

Øget grødeskæring vil i øvrigt også være i strid med de beskyttelsesdirektiver, Gudenåen er omfattet af, særligt i Natura 2000 området.

DN Silkeborg finder det vigtigt, at der fokuseres på varige løsninger og ikke på symptombehandling. Vi definerer symptombehandling som opgravning og grødeskæring - og varig løsning som udtagning af arealer til natur samt tilbageholdelse af vandet, hvor det falder. Der bør derfor arbejdes frem mod at genoprette naturlige økosystemer, som kan holde vandet tilbage, både i selve ådalene, men også i oplandet til dem.

Hvis det er muligt, skal der findes lokale løsninger, som kan afhjælpe de problemer, oversvømmelserne medfører. Det kan ske via lokale diger omkring en ejendom, som der eksempelvis arbejdes på ved Svostrup Kro, hævning af haver og bortpumpning af vandet.

Man kan læse mere om vores holdning til Gudenåen på DN Silkeborgs hjemmeside.