Motortrafikvej nord om Lading bedst for både mennesker og natur

26. april 2021, 17.23

Forslag til afkørsel ved Fuglsangvej- indtegnet på kort fra VVM-redegørelsen.

VEJBYGGERI En evt. sydlig linjeføring vil være et overgreb på natur og kulturarv ved Borum Eshøj, krydse fredet område ved Lading sø, gennemskære den gamle præstegårdsskov ved Skivholme og ødelægge uforstyrret herregårdslandskab ved Lyngballegård. Visuel og støjmæssig afværge er nærmest umuligt. Det tror jeg er ved at gå op for de fleste.

Beslutningen er aldrig blevet sagligt begrundet. Den bunder tilsyneladende i en politisk rævekage omkring et biogasanlæg og en påstand om, at selve Frijsenborg blev splittet i to halvdele

Ole Bendixen

Nord for Fajstrup og Lading er der spredte indblik og udsigter mellem skovarealer, hegn og bebyggelser. Her vil de visuelle konsekvenser af et vejanlæg være mere begrænset. linjeføringsforslaget ved Fajstrup Krat ligger delvis i afgravning og at der kan afværges mod visuelle og støjmæssige påvirkninger via. terrænbearbejdning og beplantning. Hjortevildtet vil få en ny og væsentlig barriere ved en sydlig linjeføring, længst fra den eksisterende rute 26. Ved den nordlige skal der blot flyttes og reetableres et vildthegn.

En motortrafikvej giver nye og endnu bedre muligheder:

Den kan trækkes lidt tættere ned mod savværket. Derved afskæres kun en meget lille del af Fajstrup Krat.

Der kan laves en afkørsel ved Fuglsangvej, til glæde for tung trafik til biogasanlægget og kørsel mellem Frijsenborgs gårde. Kørsel over og på-/ af Viborgvej gøres sikkert. Trafikken gennem Lading-Fajstrup mindskes mest muligt.

VVM s. 55 Visualisering herved vist som motorvej ved Fuglsangvej-Fajstrup Krat, forslag til afkørsel indtegnet.

Som Favrskov kommune selv har skrevet »Det langsigtede perspektiv for Lading vil være den fredeliggørelse af den nuværende Viborgvej, der muliggøres af en ny vejforbindelse nord om byen« og desuden: »Forlægning af Viborgvej nord om byen vil give nye udviklingsmuligheder«.

Hvad der blev besluttet i 2014 kan hverken forklares eller forsvares. Måske Nils Borring, Anders G., Kristian Pihl og co. skulle tage ved lære af det? Ikke underligt folk er sure. De kan ikke forstå det, vil ikke acceptere unødvendig ødelæggelse af naturen og mister tiltroen til vores politikere. Beslutningen er aldrig blevet sagligt begrundet. Den bunder tilsyneladende i en politisk rævekage omkring et biogasanlæg og en påstand om, at selve Frijsenborg blev splittet i to halvdele. Et vildthegn der skal flyttes nogle hundrede meter? I øvrigt alt sammen tæt på den eksisterende trafikkorridor, der passerer der hvor Viborgvej har ligget i århundreder, mere end fire kilometer væk fra Frijsenborg Slot og tilhørende parker.

En nordlig linjeføring kan derimod både forklares og forsvares.

En motortrafikvej nord om Lading er derfor den bedste løsning, for både mennesker og natur.

Indlæser debat...