Udvalg klar til at lukke to skoler og bygge en ny i Ry

Etablering af en helt ny skole for 0.-6.klasses elever i Ry, og lukning af Bjedstrup Skole er blandt anbefalingerne til en kommende skolestruktur

17. august 2020, 14.20

Bjedstrup Skole lukkes med mulighed for, at der kan etableres friskole, lyder indstilligen blandt andet fra børne-og undervisningsudvalget. Foto: Martin Ballund

RY Undervisnings- og Børneudvalget er nu klar til at præsentere et forslag til ny struktur for skole- og dagtilbudsområdet. Forslaget rummer omstruktureringer for ca. 11 mio. kr. om året, der kan bruges til et kvalitetsløft på området. Med forslaget sikres det også, at bygningsmassen udnyttes bedre, så Skanderborg Kommune undgår en regning på 80 - 85 mio. kr. til nybyggeri. 11 konkrete elementer skal være med til at sikre god kvalitet og en økonomisk bæredygtig struktur på skole- og dagtilbudsområdet i Skanderborg Kommune. Området er udfordret af et hastigt stigende børnetal. I løbet af de næste 15 år skal der skabes plads til godt 2.000 ekstra børn på skoleområdet og mindst 1000 ekstra børn på dagtilbudsområdet. Allerede i dag er der problemer med pladsen på nogle af kommunens skoler, mens der på andre skoler er ledige lokaler. Med forslaget sikres det, at den eksisterende kapacitet samlet set udnyttes bedre, så behovet for at bygge nyt minimeres.

I overskrifter ser aftalens 11 elementer således ud:

1. Etablering af specialpædagogisk vidensklynge ved Niels Ebbesen Skolen og Campus Skanderborg og Ungdomsskolen. Afdeling E og D fra Låsby Skole og det nuværende Center Skovby bliver en del af den nye vidensklynge. Niels Ebbesen Skolen afgiver lokaler til Afdeling E, og Afdeling D placeres som udgangspunkt på det nuværende Bjedstrup Skole (se i øvrigt element 5). Center Skovby etableres i forbindelse med Campus Skanderborg (Finlandsvej).

2. Skoledistriktsændringer mellem Niels Ebbesen Skolen, Stilling Skole og Virring Skole.

3. Etablering af ny skole for 0.-6. klasse i Ry.

4. Organisatorisk og ledelsesmæssig kobling mellem Knudsøskolen og Ny skole i Ry.

5. Etablering af specialtilbud i Bjedstrup og lukning af folkeskoletilbud i Bjedstrup, dog med mulighed for etablering af friskole.

6. Etablering af landsbyordning i Stjær samt indflytning af dagtilbud på Stjærskolen.

7. Etablering af nyt fælles dagtilbud for Skovby, Galten og Låsby.

8. Veng Børnehus flyttes til lokaler på Veng Skole og samarbejdet med Jeksendalskolen styrkes.

9. Hylke Skole lukker som undervisningssted for 0.-2. klasse, dog med mulighed for etablering af friskole.

10. Flytning af Hørningskolen til Sølund og etablering af dagtilbud i de tidligere lokaler for Hørningskolen.

11. Iværksættelse af analyser omkring fælles ledelse på mindre skoler, etablering af mellemformer specialundervisning og almen undervisning, yderligere skoledistriktsjusteringer m.m.

Mod til svære beslutninger

Med forslaget markeres en vigtig milepæl i arbejdet med en ny struktur på skole- og dagtilbudsområdet. Siden efteråret 2019 er der gennemført dialogmøder, temadage og arbejde med analyser og scenarier og intense politiske diskussioner. Der er kommet hundredevis af tilkendegivelser fra lokalsamfund, skoler, børn og deres forældre.

- Der er nok ingen tvivl om, at arbejdet med skolestruktur er en af de mest krævende opgaver, man kan komme ud for som lokalpolitiker. Det er jo beslutninger, der berører rigtig mange familier, arbejdspladser og lokalsamfund. Vi har mødt hundredevis af borgere. Vi har lyttet og noteret, og jeg håber virkelig, at alle har følt sig hørt, selvom vi ikke har kunnet imødekomme alle deres ønsker i aftalen, fortæller formand for Undervisnings- og Børneudvalget Trine Frengler (S).

- Jeg synes, vi har lavet en rigtig god aftale, som vi vil fremlægge for Byrådet. Og jeg vil gerne rose mine kolleger for deres engagement og for deres mod til også at træffe svære beslutninger. Det er klart, at når man lægger så omfattende en aftale frem, så er der både roser og torne. Jeg tror, at rigtig mange kan se deres aftryk i aftalen. Men vi er helt bevidste om, at det ikke er alle, som har fået det, de har ønsket og argumenteret for undervejs. Nu bliver opgaven at få kommunikeret forslaget ud til de mange, der på den ene eller den anden måde bliver berørt, fortæller Trine Frengler.

I dag er formand Trine Frengler og næstformand Søren E. Pedersen på rundtur til de berørte skoler for at fortælle om forslaget og svare på spørgsmål. Forslaget behandles formelt på udvalgsmødet den 19. august 2020 og videresendes til behandling på byrådsmødet den 2. september. Herefter sendes forslaget i høring samtidig med, at forslaget indgår i budgetforhandlingerne for 2021-24.

bes