Besparelser rammer ensomme

10. oktober 2019, 12.19

ENSOMME Socialudvalget har indstillet til budget 2020, at den ene af de to »opsøgende medarbejdere for ensomme og udsatte« skal spares væk. Seniorrådet har anbefalet, at den beslutning tages op til ny overvejelse, når budgettet når frem til byrådets beslutning. Det er midler fra værdighedspuljen, man vil bruges til andre indsatser.

Folketinget og Kommunernes Landsforening har set nødvendigheden ved at afsætte 100 millioner kroner til en ekstra indsats (Skanderborg kan søge ca. 1 mio. særskilt hjem, hvis de vil), så må politikerne i Skanderborg byråd også kunne se de uheldige følgevirkninger, besparelsen vil få for de ca. 500 svage ensomme, som der er i Skanderborg kommune. Ensomme som uønsket er alene og som mistrives fysisk og psykisk.

Vi taler alle om at skabe fællesskaber og tier med at tale om ensomheden og værktøjer til løsningen af ensomheden.

Ensomme og udsatte rammes af mistrivsel med sygdomme og dødsfald som resultat.

Det er ofte medborgere over 65 år, vi taler om, og her har de to opsøgende medarbejdere haft en helt enestående samarbejdsflade. Denne brede samarbejdsflade er den eneste vej til at hjælpe og opsøge den gruppe af medborgere, som nu er i fare for at går fra en stærk kommunal indsats til en middelmådig indsats. Det vil betyde, at den sparede krone i dag på området kan komme til at kost betydeligt mere i andre faggrupper. Så menneskeligt og økonomisk er det en helt uforståelig besparelse, hvor man skuffende har overhørt seniorrådets nødråb / anbefaling.

Lad menneskelighed og sund fornuft komme i betragtning på dette meget svære område, selvom området måske ikke er så synligt, har de svageste ensomme specielt af denne grund krav på opmærksomhed. Området kan ikke dækkes ind gennem frivillighed. Der er mange initiativer på frivillig basis i gang for ensomme, men det er for de stærke ensomme, de svage ensomme som mistrives, de bliver desværre helt glemt. Til byrådet skal fra mig lyde en bøn, glem ikke dette stigende problem i vækstiveren. Ensomhed med mistrivsel skønnes alene i Skanderborg kommune at afstedkomme 25 dødsfald og påfører disse medborgere mange livsstilssygdomme. De glemte borgeres problemer beskrives meget udførligt af »Folkebevægelsen mod ensomhed«.