Rute 26 - der er skabt splid og frustrationer

Udgivet:04. juni 2021, 12.36

Læsetid:2 minutter

Af Ole Bendixen. Hedevej 20 8464 Galten

2 år siden

Rute 26 Politikernes ageren vedrørende Rute 26 har skabt lang tids splid og frustrationer.

Transportudvalget ved i 2014 at tage en beslutning uden efterfølgende overhovedet at kunne begrunde den. Favrskovs borgmester i særdeleshed, ved sit ivrige lobbyarbejde, samarbejde med greven og med alle andre kommuner end den, hvis natur og rekreative (fredede) område han lader det gå ud over.

Området ved Lading Sø har været fredet siden 1963. Langt hovedparten her i området har bosat sig i tiltro til projekteringsloven om midterlinjen fra 1990.

Fra 2006 - 14 har man kunnet bosætte sig i tiltro til en nordlinje, som blev fremsat af Vejdirektoratet, for bedre at tilgodese fredningen. Der var lavet arealreservationer nord for Lading, VVM-undersøgelsen peger entydigt på nordlinjen, tidligere transportminister Henrik Dam Kristensen lod forstå, at man ville følge Vejdirektoratets indstilling. Selv Favrskovs udviklingsplaner for området er lavet med udgangspunkt i nordlinjen, stadig vist i lokalplan 336 fra april 2014. Vi har aldrig fået en saglig begrundelse for pludselig at ændre på det. Ingen kan stole på noget.

Nogle få er flyttet til Lading siden 2014. De har haft den uforklarede beslutning som grundlag. Det er værd at bemærke, at disse udstykninger ligger indenfor eksisterende byområde og vil ikke blive støjbelastet.

Den sydlige linjeføring respekterer ikke fredningen ved Lading Sø, men skærer et hjørne af den.

Har det mon været tanken med fredningen, at man skulle kunne omgå den så let, skære hjørner af og trække en vej rundt mellem kulturarvsarealet ved Borum Eshøj og søen?

I fredningen står der, direkte gengivet: »Den fredning, som bestemmes ved nærværende kendelse, går ud på at bevare Lading Sø og denne søs nærmeste omgivelser i samme tilstand, som den nu findes i, og som den længe har været i, og udsigten til søen, og for at søge dette formål opnået bestemmes det, at søen og landskabets nuværende terrænformer ikke ved menneskelig indgriben på nogen som helst måde må forandres umiddelbart eller middelbart, og at de fredede jordarealer, agre og enge også for fremtiden kun må benyttes til landbrugsmæssig dyrkning, høslet eller græsning på samme måde som hidtil og således, at landskabets udseende og den stilhed, der hidtil har hersket over det, bevares for fremtiden og ikke forstyrres ved opførelse af bygninger eller af andre faste eller transportable konstruktioner af nogen som helst slags.«

Både den nordlige- og den sydlige linjeføring kan, med de nye muligheder en motortrafikvej giver, opdateres inden for rammerne af den allerede udførte VVM-undersøgelse. Derefter kan politikerne forklare en velbegrundet beslutning, på baggrund af et validt sagligt grundlag. Så bliver det også lettere at forsvare over for de berørte borgere. Den hidtidige politiske process fører ikke til hverken forståelse eller accept i lokalområdet.

Forkortet af redaktionen