Den grimme ælling folder sig ud

Den nye Them Kommune kom i 1970 fra start fattig på penge, men rig på vejkontrakter. Men der var en plan, og ællingen forvandlede sig til en flyvefærdig svane

2. april 2020, 10.47

Nyt rådhus for to mio. kr. - i 1972. Foto: Egnsarkivet for tidl. Them Kommune

At Silkeborg ville have Virklund, faldt faktisk ikke i god jord hos borgerne i byen. I Virklund var man tilfredse med det landlige tilhørsforhold. Byen havde fire af sognerådets ni pladser. De lokalt valgte gjorde sig til talsmænd for, at det var bedst for Virklund at forblive i Them Kommune. Alternativt, hvis det ikke var muligt, at hele sognekommunen fulgte med til Silkeborg.

Sognekongen Aage Brønd havde forud for valget i 1970 besluttet sig for at koncentrere sit fremtidige politiske virke om sit spidskandidatur til amtsborgmesterposten for det nye Århus Amt. Men det betød ikke, at han var til sinds at opgive tanken om én fortsættende Them kommune.

I slutfasen gav det også - kortvarigt - plads til eftertanke i Strukturkommissionen, da Aage Brønd og kommunens kæmner, Gustav Kristiansen, dokumenterede, at den lille sognekommune havde 760 lokale arbejdspladser som platform for en selvstændig fremtid.

Lige lidt hjalp det. Kommmissionens sekretær, senere departementchef Henning Strøm, resumerede det kort og godt: »Them kommer af med Virklund, uanset I hopper eller springer«. Og betonede tilmed, at »de to sognekommuner (Them og Vinding-Bryrup-Vrads) kan glemme alt om at danne en selvstændig kommune«.

Tvangsægteskab

Den mulighed nævnes første gang i 1967 uden de store reaktioner. Vinding-Bryrup-Vrads skelede til Nr. Snede og Brædstrup. Så sent som foråret 1969 gennemførte Them Håndværker- og Borgerforening en undersøgelse og konkluderede derefter, at to ud af tre ville til Silkeborg hellere end sammen med Vinding-Bryrup-Vrads.

Det var ikke sådan, at der ikke blev samarbejdet hen over sognegrænsen ved Salten Å i Katrinedal. Kommuneingeniør Ib Gothard Pedersen var ansat i en delestilling med to-tredjedels virke i Them og ellers Bryrup. Et egentligt administrativt samarbejde var dog historisk adskilt af herredsgrænser, og landsbyerne i det store skovrige syd orienterede sig mod nabobyer i forskellig retning.

En fusion hen over Salten å må - for at bruge i ægteskabelige termer - karakteriseres som et tvangsægteskab mellem to, ingen andre ville have. Åen i Katrinedal blev da også i mange år efter en mental grænse, som skulle præge byrådets afgørelser i de helt lokale spørgsmål.

Om det overordnede mål, derimod, var der ingen tvivl i samarbejdet; at den nye storkommune Them skulle lykkes gennem en bred offensiv byudvikling.

Silkeborg tog millionen

Da Silkeborg i april 1970 rykkede sin kommunegrænse rundt om sognekommunerne Balle, Funder, Gødvad, Kragelund, Lemming, Linå, Sejling, Sinding og Serup - foruden altså Virk-lunds ca. 1800 tidligere Them-borgere - voksede Silkeborg kommune fra 25.942 til 40.179 indbyggere.

Mod syd skulle den nye Them storkommune regere over 4539 indbyggere. Pudsigt nok kun nogle få hundrede flere, end da Them ikke var »stor« nok til selv - sammen med Virklund - at opretholde sin selvstændighed. Nu fordelte kommunes indbyggere sig næsten ligeligt nord og syd for åen i Katrinedal.

Det nye Them Byråds første opgaver var at finde en måde at finansiere sig selv. Man startede - ret beset - med en tom kommunekasse. Ikke nok med, at Silkeborg drog af sted med kommunens guldæg, Virklund. Silkeborg skulle tilmed have en million kroner for at gøre det! Sådan var de reformkommunale udligningsregler. Virklunds beregnede andel af Thems formue var retmæssigt Silkeborgs.

Den skyldige million svarede stort set til startkapitalen i Them Kommune. Vinding-Bryrup-Vrads sogneråd bragte nemlig ikke noget med sig - ud over langtidskontrakter på vejvedligehold i syd. På den måde havde sognerådet sikret sig, at sognets formue kom til at arbejde lokalt i tvangsægteskabet.

Løsningen blev, at Silkeborg Kommune stillede millionen til rådighed som lån mod datidens »normale« to-cifrede rentesats. Them Kommune var i gang som sin egen storkommune!

Brønds tak for sidst

Og der var en plan. En plan, som umiskendeligt bar den gamle sognekonges signatur. Aage Brønds farvel kom efter 27 år i lokalpolitik og de 24 som sognerådsformand.

Som en sidste gerning i sognerådet lagde han skitsen til det, der blev en gentagelse af kommunens erhvervsmæssige succes i Virklund. Nu blot fire km sydligere, i Knudlund neden for bakken til Them, men stadig lige op ad Silkeborg-grænsen.

Historien går, at Brønd fandt sin løsning en forårssøndag morgen i 1969. At han selvsamme formiddag aflagde besøg på gården Knudlund for på mandagens sognerådsmøde at få godkendt sit køb af Knudlunds landbrugsjord til erhvervsudstykning.

Allerede inden kommunesammenlægningen rykkede de første virksomheder ind. Blandt dem københavnske Sportsgoods, der med adresse i Knudlund skulle føre det tyske sportsmærke Adidas frem til en markedsledende position i Norden. Tilsvarende Jørck & Larsen, som over en lang årrække var dominerende på sit produktfelt og som sådan kommunens største arbejdsplads.

I 1973 kunne kommunaldirektør Gustav Kristiansen gøre status på et borgermøde i Bryrup: 43 nye virksomheder, 426 byggetilladelser og et indbyggertal, der kun var tæt på at runde 5000.

Svanen var flyvefærdig!

Læs i morgen: Det nye byråd tager fat. Nyt rådhus, skoleoverbygning, byudvikling. Det var modigt. Det var offensivt. Og det gav pote.

210,4 kvadratkilometer danmarkshistorie

Med kommunalreformen, der pr. 1. april 1970 reducerede antallet af danske kommuner fra 1098 til 277, blev Them skabt som sin egen storkommune. En arealmæssigt passende betegnelse med sine 210,4 kvadratkilometer, som i dag udgør en fjerdedel af Silkeborg Kommune. Men med dengang bare 4500 indbyggere var det de færreste, som gav den nye kommune en chance. Strukturkommissionen var klar i spyttet: Them samt Vinding, Bryrup og Vrads sogne kunne glemme alt om at danne kommune. Så hvorfor blev det sådan?

Jens Bloch fra Bryrup skriver i anledning af 50-året for kommunalreformen i fire afsnit om, hvordan Them Kommune blev til. Første afsnit blev bragt onsdag. Dette er andet afsnit og handler om, hvordan Them mistede sit »guldæg« Virklund til Silkeborg og tilmed skulle give den nye Silkeborg Kommune én mio. kr. for overtagelsen.

Rådhuset blev brugt til andet en skatteopkrævning og byrådsmøder. Her underholder Mor Karens Spillemænd ved påskeudstillingen. Foto: Egnsarkivet for tidl. Them Kommune
Artiklerne om Them Kommunes fødsel for 50 år siden er skrevet af Jens Bloch fra Bryrup, der var lokalredaktør for Midtjyllands Avis i Them Kommune fra 1977-82 og har boet i området lige siden. For ham er jubilæet historien om viljen til at ville - trods alle advarsler! For 37 år som sin egen storkommune skabte en god byudvikling, konstaterer skribenten.