Mere om Tange Sø - når vandet koger

9. maj 2020, 08.00

Foto: Jakob Stigsen Andersen

FAUNAPASSAGE Igennem de seneste år er en lang række af spærringer i Gudenåens mere end 150 km lange forløb blevet nedlagt. Vi er godt på vej til at skabe, hvad der i fagsproget kaldes kontinuitet - dvs fri faunapassage i hele åens længde. Med andre ord er vi på vej mod en situation, hvor den vandrende fauna kan bevæge sig frit fra kilde til hav.

Tilbage står dog Tangeværket og Tange Sø den største og alvorligste hindring. Striden om søen og værkets berettigelse har nu stået på i årtier, men vi er måske kommet et lille skridt nærmere end løsning, da store organisationer som Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Sportsfiskerforening nu efter års modstand har accepteret søens eksistens. Tange Sø vil altså bestå i al fremtid. Men prisen er, at der skal skabes kontinuitet, altså en effektiv faunapassage, som åbner Gudenåen helt op.

Det er heller ikke et problem at kombinere søens eksistens med fiskenes frie vandring, men prisen vil blive, at Gudenåens vand ikke længere skal ledes igennem Tangeværkets turbiner, men igennem et stryg uden om søen. Problemet er, at de vandrende fisk, først og fremmest laks og ørred og navnlig deres yngel ikke kan finde igennem søen. De forsvinder simpelthen. Ædes af rovfisk og fugle.

Så Gudenåens kontinuitet er med andre ord uforenelig med fortsat kommerciel strømproduktion på værket. Lokale kræfter i Tange vil bevare tingenes tilstand som de er, mens brede naturinteresser ser mulighederne i en åbning af åen, en åbning mod en levende og mere interessant Gudenå med flere oplevelser. Der står krigen i dag. Altså ikke en krig om søens eksistens, den kamp er vundet af de lokale, men en kamp om åens vand.

I forsøg på at løse den gordiske knude er Tangefolket kommet med et forslag, - det såkaldte Tangestryg. Et kort omløbsstryg, som trods fordele lider af den afgørende skavank, at de vandrende fisk stadigvæk skal igennem den store sø. Selv biologen bag Tangestryget indrømmer, at løsningen ikke vil bringe vandrende laks og ørred tilbage til Gudenåen oven for Tange Sø. Samme vurderingen findes hos alle andre sagkyndige. Enkelte eksemplarer vil nok kunne nå frem til den øvre Gudenå, men deres yngel vil på tilbagevejen forsvinde i søen.

Striden kører altså fortsat. Sagen er nu endt på miljøministerens skrivebord sammen med forslaget til Tangestryget. Det bliver spændende at se resultatet, når forslaget bliver konfronteret med Vandrammedirektivets bestemmelser. Det sker ultimo 2020.