Hjælp til ensomme ældre på vej

20. september 2019, 13.29

ENSOMHED Nu ser det endelig ud til, at vi skal tage helt konkrete skridt til at hjælpe »ensomme ældre«, - de af vore medborgere, som af den ene eller anden grund står uden for fællesskabet, og som ikke magter selv at komme tilbage.

Partierne bag finanslovsaftalen for 2019 besluttede, at kommunernes indsatser i forhold til at bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre skal styrkes, og kommunerne skal beskrive i deres værdighedspolitikker, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte bekæmpelse af ensomhed.

Bekæmpelse af Ensomhed er da også optaget i Skanderborg kommunes Værdighedspolitik. Men samtidig er der, i forberedelserne til de kommende budgetforhandlinger lagt op til, at de to opsøgende medarbejdere, der netop har til opgave at opsøge de ensomme ældre, reduceres til én stilling. Det mener Seniorrådet er den helt forkerte vej at gå. Det kan god være, at der kan spares lidt på kort sigt, men næppe på lang sigt, hvis vi vil opretholde et værdigt ældreliv og forblive en del af fællesskabet.

Derfor glæder Seniorrådet sig da også meget over, at der i den netop indgåede økonomiaftale mellem KL og regeringen er afsat 100 mio kroner til bekæmpelse af ensomhed.

Regeringen og KL slår, i en længere beskrivelse af indsatsen for de ældres forhold, også fast, ... at der er enighed om at identificere nye veje til håndtering af de demografiske udfordringer på ældreområdet. Det handler i høj grad om at hjælpe de ældre til at bibeholde deres funktionsevne og helbredstilstand så længe som muligt, så de kan være så selvhjulpne som muligt.

Den første forudsætning for at løfte den opgave er, at kommunen har tilstrækkelig viden om, hvem de ensomme er, og hvor de bor. Det kræver netop den opsøgende funktion, som man nu lægger op til at halvere gennem besparelser.

Seniorrådet vil stærk anbefale, at byrådet under de kommende budgetforhandlinger sikrer, at den opsøgende funktion ikke udhules, men at man holder fast i to stillinger i denne funktion.