Er søforeningen ved at føre medlemmerne bag lyset?

15. juni 2019, 08.00

Foto: Jakob Stigsen Andersen

Gudenaacentralen - Tangeværket og Tange Sø - er et stykke danske kulturhistorie, der fortæller om industriens og energiens udvikling i Danmark. Selvfølgelig skal området bevares uændret fremover og således fortælle om udviklingen langs Gudenåen.

- Ved ophævelse af Tangeloven i 2013 forudsatte Folketinget, at Tangeværket fortsatte driften, og i 2015 besluttede Viborg Kommune at give værket tilladelse til fortsat drift og produktion af el.

- Tangeværket med Energimuseet og den smukke natur med Tange Sø er udpeget som en national seværdighed.

- Tangeværkets hovedbygning, dæmningsanlæg og indløbskanal er fredet.

- Medarbejderboligerne har bevaringsværdig status.

- Tange Sø og skovarealet øst for søen er udlagt som særlig bevaringsværdigt naturområde - § 3-område.

Tange Sø virker som et filter i Gudenåen, idet kvælstof, fosfor og suspenderet stof nedfældes eller omdannes i søen. Et omløb med Gudenåens vandføring uden om Tange Sø vil betyde udgifter på 100 mio. kr. til kompenserende foranstaltninger, udtaler Naturstyrelsen.

Ligeledes vil en gravet kanal gennem et fredet skovareal kræve særlig tilladelse - muligvis også en række ekspropriationer af bygninger m.m.

Gudenaacentralen har gennem årene foretaget store million-investeringer i miljøforbedringer - ikke mindst i forhold til vandrefiskenes passagemuligheder i et tæt samarbejde med sportsfiskerne og biologer - og med gode resultater.

Foreningen til bevarelse af Tange Sø er fremkommet med et forslag - Tangestryget.

Spørgsmålet er nu, om Hans Okholm m.fl. fremlægger løsninger, der kan gøre det bedre. Det er der ingen, der ved - der er ikke leveret noget konkret endnu.

Den eneste effektive løsning på passageproblemet er at tømme søen - og det er der ingen, der ønsker, eller meget få.

Siden 1978 har jeg været medlem af MEF’s, Energi Midts og Eniigs bestyrelse i 25 år og 40 år i repræsentantskabet. I alle år har energiselskabet haft interesse i og vist en positiv holdning til Gudenaacentralen. Energiselskabet har, som medejer, bakket op om Gudenaacentralens strategi og politik.

I forbindelse med Eniigs køb af Nrgis og Aura Energis andele udtalte formanden på repræsentantskabsmødet i 2017, at Eniig med dette køb havde sikret Gudenaacentralen som en del af den danske kulturhistorie.

Personlig kunne jeg - med andre - glæde mig over, at med så stærk en ejer var Gudenaacentralen sikret.

Foreningen til Bevarelse af Tange Sø har nu kun et formål: Fortsat at arbejde for bevarelse af Tange Sø og et fungerende Tangeværk - alt andet er at føre medlemmerne bag lyset.