Styrk nærdemokratiet - nedlæg nærdemokrati-udvalget, del 2

20. november 2020, 12.03

NÆRDEMOKRATI Martin Jakobsen har d. 18.11.21 responderet på mit debatindlæg: »Styrk nærdemokratiet - nedlæg nærdemokratiudvalget«.

Som det første er det vigtigt at gøre det klart, at jeg ikke ønsker at nedlægge nærdemokratiudvalget som en kritik af udvalgets arbejde. Som jeg skrev sidst, har nærdemokratiudvalget netop løst den opgave som var udvalget stillet.

Martin Jakobsen er langt hen ad vejen enig i mine synspunkter, men er dog ikke indstillet på at nærdemokratiudvalget skal nedlægges. Martin Jakobsen mener, at nærdemokratiudvalget har en væsentlig betydning for nærdemokratiet: »Jeg bliver faktisk først uenig, når Kim Egeskov fremfører pointen, at det som besluttes politisk og som påvirker borgernes dagligdag har nærdemokratiudvalget ingen andel i. For vi arbejder netop indgående med, hvordan de respektive fagudvalg kan skabe bedre nærdemokrati.«

Jeg må igen slå fast, at nærdemokratiudvalget har ikke andel i de beslutninger, som tages i fagudvalgene. Det er fagudvalgene alene, som har beslutningskompetencen inden for eget fagområde. Nærdemokratiudvalget kan medvirke til, at der bliver en opmærksomhed på borgerinddragelsen i byrådet, men vi skal ud over denne opmærksomhed også handle på en reel ændring mod bedre borgerinddragelse.

Hovedsagen er, at nærdemokrati bliver noget, som alle fagudvalg forpligter sig til, og at alle fagudvalg bliver involveret i det fremtidige arbejde mod en større grad af borgerinddragelse

Kim Egeskov

Jeg har tre bud på hvad der kan sætte rammen for bedre borgerinddragelse:

1. Alle fagudvalgene bør indgå i arbejdet med borgerinddragelse. Det vigtige vej- og planudvalg er ikke repræsenteret i nærdemokratiudvalget. Det er paradoksalt, når det ofte er inden for byggesager og byudvikling, der efterspørges mere borgerinddragelse.

2. Der bør aftales nogle kriterier, som sætter en fælles tilgang til reel borgerinddragelse. Det er vigtigt, at borgere oplever, at der kommunalt er nogenlunde samme forståelse og handling ifm. borgerinddragelse.

3. De årlige nærdemokratikonferencer med lokalrådene bør være med deltagelse af fagudvalgsformændene, så de får et indblik i, hvad der rører sig i lokalområderne. Netop lokalrådene kan være behjælpelige med at sætte lys på det, som optager lokalområderne.

Med ovenstående fastholder jeg mit synspunkt, at nærdemokratiudvalget bør nedlægges, for det vil aldrig lykkes for et appendiksudvalg at skabe en reel ændring af mere borgerinddragelse.

Peter Sig Kristensen responderer også på mit debatindlæg. Peter Sig Kristensen kommer med et konkret forslag om, at arbejdet med nærdemokrati kan placeres under økonomi- og erhvervsudvalget. Dette tænker jeg kan være et udmærket bud på en ændret organisering i arbejdet med nærdemokrati. Hovedsagen er, at nærdemokrati bliver noget, som alle fagudvalg forpligter sig til, og at alle fagudvalg bliver involveret i det fremtidige arbejde mod en større grad af borgerinddragelse.