Naturligvis kan der skabes et lakseeventyr i Gudenåen

14. august 2020, 11.16

Foto: Jakob Stigsen Andersen

TANGE Efter mandagens møde ved Tangeværket angående Gudenåens fremtid fremstår det som om, at Danmarks Sportsfiskerforbund mener, at der ikke kan genetableres en selvreproducerende bestand af laks og havørreder i Gudenåen opstrøms Tangeværket. Det er ikke korrekt, og det er naturligvis beklageligt, at jeg ikke har fået udtrykt mig klart og præcist i den forbindelse, og jeg vil derfor gerne slå fast, at Danmarks Sportsfiskerforbund – i tråd med fageksperter med indsigt i vandløbsbiologi - er af den klare overbevisning, at det med den rette løsning ved Tangeværket, f.eks. ved at fjerne Tange Sø, vil være muligt at få genetableret store, sunde bestande af laks og havørred og andre vandrefisk i Gudenåen.

Hvor Tange Sø ligger, havde åen det største fald, ca. 10 meter på 10 kilometer. Her var Gudenåen det nærmeste, man kommer en brusende elv i Danmark, og her fandtes laksens vigtigste ynglepladser.

Genetablerer man Gudenåen i sit oprindelige forløb, hvor åen i dag er opstemmet til en sø, eller finder en løsning, der sikrer kontinuitet i Gudenåen med hele vandføringen udenom Tange Sø, vil laks, havørred og andre vandrende fisk derfor få et vandløb med gyde- og opvækstforhold, hvor de vil kunne formere sig naturligt. Samtidig vil fiskene kunne vandre frit til og fra gydepladser længere opstrøms i Gudenåen-systemet, hvor potentialet for selvreproducerende bestande også er stort.

Det er korrekt, at Gudenåen i dag på visse strækninger er unaturligt dyb, da den oprindelige bund er fjernet af hensyn til tidligere tiders sejlads med pramme.

Det er også rigtigt, at der på disse stræk ikke er velfungerende gydeområder for hverken laks eller havørred, med mindre man reetablerer den naturlige og oprindelige bund og vanddybde.

Men hvis der skabes den rigtige type passage, vil laks og havørred som nævnt kunne vandre i Gudenåen og finde de eksisterende fine gydeområder opstrøms Tange Sø. Samtidig ved vi, at de lokale, frivillige lystfiskere står parate sammen med lodsejere og myndigheder til at forbedre forholdene i de dele af Gudenåen, hvor det er nødvendigt.

I Sydvestjylland blev der fra 2005-13 fjernet mange spærringer. I de vandløb ser vi nu en fremgang af laks, som overstiger de forventninger alle havde.

Danmark er faktisk det eneste sted i verden, hvor bestanden af atlanterhavslaks går frem, og det er takket være den store indsats med at fjerne de unaturlige, menneskeskabte spærringer i tidligere tiders meget produktive danske vandløb.

Derfor vil jeg som nævnt benytte denne anledning til at slå fast, at Danmarks Sportsfiskerforbund mener, at det med den rette løsning ved Tangeværket, vil være muligt at få laks og havørred tilbage til Gudenåen opstrøms værket.