Åbenhed er en mangelvare i regionen

15. februar 2020, 08.00

Foto: Jakob Stigsen Andersen

EMBEDSVÆLDET Hovedfunktionen for regionsrådet er at sikre en troværdig dialog med borgerne og sundhedspersonalet baseret på åbenhed, etik, moral og ikke mindst realistiske økonomiske oplysninger, hvorved borgerne sikres, at der ikke foregår et skjult embedsmandsvælde. Borgerne gives derved mulighed for selvstændig stillingtagen til sundhedsvæsenets funktion, herunder ikke mindst de nødvendige, men til tider ubehagelige prioriteringer.

Hvordan er denne situation i Region Midt? Det korte svar er: elendig.

Der har i denne valgperiode været talrige eksempler på regionsrådets dysfunktionalitet, alle eksempler kan ikke gennemgås.

De nyeste tilfælde er f.eks. når regionsrådsformanden meddeler, at der et engangsoverskud på budgettet for 2019 på 45 mio. kr, for Hospitalsenhed Midt, men glemmer at fortælle, at der iht. budgetforliget 2019 er sket en budgetforhøjelse på 16 mio. kr. samt tilførelse af 14,8 mio. kr, der var lagt for meget til side dvs. i alt 75 mio. kr. i overskud, hvoraf knap halvdelen er en permanent forøgelse. Hvorfor skulle Silkeborg sygehus så spare 18 mio. kr. med deraf følgende historisk store personaleafskedigelser? Besparelser der tillige i begyndelsen på usympatisk vis blev forsøgt sløret for befolkningen.

Et andet eksempel er regionsrådsformandens forsøg på at kontrollere regionsrådsmedlemmernes henvendelser til regionens institutioner ved at forlange, at alle henvendelser til regionens institutioner skal gå gennem ham, selvom der ikke er lovhjemmel herfor. Den såkaldte politiske fodlænke.

Børneafdelingen i Viborg er ved at falde fra hinanden, præget af personalets masseflugt. Ikke desto mindre oplyser hospitalsledelsen regionsrådet om, at situationen er under kontrol, og den lægelige direktør giver et stærkt rosenrødt interview i Ugeskrift for Læger om afdelingens situation. Efterfølgende undsiges han af 11 speciallæger i børneafdelingen. Man kunne mistænke den lægelige direktør for at have benytte den herostratisk berømte »Komiske Ali« som »ghostwriter«. I øvrigt fortsætter opsigelserne og utilfredsheden i børneafdelingen.

Regionsrådets beslutning om at flytte karkirurgien fra Viborg til Aarhus, baseret på embedsmændenes anbefalinger, blev underkendt hele to gange af Sundhedsstyrelsen.

Kirurgien er i frit fald på Aarhus Universitetshospital pga. ledelsesproblemer, dels på operationsgangen og dels i hospitalsledelsen. Hospitalsledelsen og regionens direktion beslutter, at et konsulentfirma skal foretage en analyse af problemerne. Kommissoriet udarbejdes af direktion og hospitalsledelse. Det fremgår heraf, at ledelserne, som er problemet, stor set undersøger sig selv. Endvidere svækkes undersøgelsen af, at det valgte konsulentbureau må karakteriseres som inhabil, da det i forvejen arbejder for regionen. Hvem saver den gren over, som man selv sidder på?

Der er således mange eksempler på, at regionsrådets funktion udviser for stor afhængighed af embedsapparatet samt at politikernes informationsniveau er for selektivt.

Vurderet på baggrund af vilkårene for Silkeborg-Viborg sygehus er det åbenbart, at fortsætter den nuværende udvikling, vil hospitalernes funktioner reduceres, formentlig vil Silkeborg i løbet af 2 til 3 valgperioder have fået status som sundhedshus og Viborg er ikke længere et akutsygehus. Derfor er det nødvendigt ved regionsvalget 2021, at vælgerne i Silkeborg-Viborg området strategisk arbejder for at finde en regionsrådsformand, der har en større politisk gennemslagskraft og som evner, dels at frigøre sig fra og dels definitivt får ryddet op i embedsapparatet. Den pågældende skal ikke modarbejde hospitalsenheden, som tilfældet er for den nuværende formand. Måske kan processen også hjælpes på vej ved, at der kommer en ny leder for den nuværende nærmest usynlige opposition.