Gudenåen: Gør noget ved syndfloden

7. november 2019, 10.55

Foto: Martin Ballund

OVERSVØMMELSER Dræning samt ikke mindst tiltagende byggeri med kloakering og vandafledning fra tage, veje og belægninger, der altsammen løber nedad, giver oversvømmelser i landets ådale, herunder Gudenådalen, til stor gene for vejfarende og grundejere. Problemløsningen må være mangestrenget:

• Dræn fra landbrugsjord søges opsamlet på engarealer til nedsivning/langsom udledning til åen.

• Overfladevand fra veje/bebyggelser ledes/pumpes til nedsivning i god afstand fra vandløb.

• Det samme gøres med spildevand, der renset forlader renseanlæggene. Eller bedre endnu: Spildevand ledes/pumpes til naturlig rensning i »rodzoneanlæg«.

• Åerne graves dybere. Udover at de så selvfølgelig kan borttransportere større vandmængder, vil det også hæmme væksten af vandplanter (den såkaldte grøde), som bedst/kun trives på lavere vanddybder.

• Grøden bekæmpes så effektivt som muligt med bortskæring.