Dæmp trafikken på Herningvej

19. marts 2021, 13.28

TRAFIK Åbent brev til medlemmerne af Plan- og Vejudvalget, Silkeborg Kommune.

I forbindelse med den offentlige høring i efteråret 2020 af forslag til Kommuneplan 2020-2032 indsendte en række borgere fra Lysbro høringssvar, hvor vi udtrykte bekymring og frustration over den stadigt stigende trafik på Herningvej igennem Lysbro.

Kommunens kommentar hertil er, at disse høringssvar ikke vedrører forhold, der kan reguleres i kommuneplanen og derfor er videresendt til relevant sektion eller team i Teknik- og Miljøafdelingen.

Det bør gøres mindre attraktivt at bruge Herningvej som gennemkørselsvej vestfra. Det kan gøres ved at etablere effektive chikaner eller grønne klimabede som i Vestergade

Bodil Deen Petersen på vegne af 76 borgere i Lysbro

Teknik- og Miljøafdelingen har hertil svaret følgende: »Herningvej er klassificeret som en fordelingsvej. Herningvej skal derfor betjene de omkringliggende boligområder, erhverv mv., men skal også betjene gennemkørende trafik. Herningvej er den primære adgang til Silkeborg Midtby fra vest og vil derfor naturligt blive anvendt af gennemkørende trafik. Derfor er det nødvendigt at opretholde fremkommeligheden, og af den grund planlægges der ikke at etablere flere hastighedsdæmpende foranstaltninger.«

Vi henvender os nu til jer, da vi er meget uenige i denne udlægning og mener, at den er udtryk for en planlægning i dyb modstrid med sig selv. Hvordan kan man klassificere Herningvej som fordelingsvej i et boligtæt område, hvor der planlægges for mange flere boliger, og så samtidig mene, at samme vej skal være gennemkørselsvej og den primære indfaldsvej fra vest, når vi allerede har en Ringvej, der er anlagt til dette formål?

Efter åbningen af Silkeborg-motorvejen og den kraftige udbygning af boligområderne i Lysbro og Funder er trafikken på Herningvej igennem Lysbro steget markant, også for den tunge trafik. Den øgede trafik påvirker i hundredvis af beboere med støj, utryghed og vanskelig udkørsel. Rigtig mange boliger - også de nye og planlagte - ligger meget tæt på Herningvej. Stigningen i befolkningstallet vil fortsætte de kommende år, hvor kommunen anslår, at det i Lysbro vil stige yderligere med 22,3% og i Funder med 36,4% frem til år 2032.

Kommunens trafiktællinger viser, at trafikken på Ringvejen omtrent er halveret efter åbningen af Silkeborgmotorvejen, og fremkommeligheden derfor er øget markant.

Netop fordi Ringvejen er dimensioneret til meget trafik, ligger her meget få beboelser og udkørsler sammenlignet med Herningvej. Kommunens trafiktællinger fra 2018, 2019 og 2020 viser, at års-døgns-trafikken på Herningvej nu er større end den tilsvarende på Vestre Ringvej, hvilket ikke er logisk eller planmæssigt forsvarligt.

Desuden viser trafiktællinger og politiets kontroller, at en betragtelig del af bilerne overskrider hastighedsgrænsen på 50 km/t på Herningvej, hvad der yderligere øger støjen og utrygheden.

Mange lastbiler »overser« forbuddet mod gennemkørsel fra vest, og X-busser og nu også Kombardo-busser, som ikke har noget at gøre i Lysbro, benytter Herningvej til gennemkørsel. Vi undrer os meget over, at der kun er et skilt med gennemkørsel af lastbiler forbudt fra vest, men ikke et fra øst (fra byen).

Der bør derfor gennemføres tiltag, der mindsker trafikken og nedsætter hastigheden på Herningvej og i stedet kanaliserer den ud på Ringvejen, der er bygget til og planlagt til meget trafik.

Det bør gøres mindre attraktivt at bruge Herningvej som gennemkørselsvej vestfra. Det kan gøres ved at etablere effektive chikaner eller grønne klimabede som i Vestergade, der tvinger hastigheden ned til fx 40 km/t og gør det mindre attraktivt at køre igennem Lysbro. Herningvej krydses dagligt af rigtig mange fodgængere og cyklister - både skolebørn og nu også vandrere på Silkeruten, hvorfor det også vil være oplagt at etablere en rigtig fodgængerovergang.

Vi har en by, der profilerer sig som outdoor-hovedstad, og i Kommuneplan 2020-2032 nævnes det specifikt: »Lysbro er kendetegnet ved den unikke natur med omkringliggende søer og skove« og »Særegent for bydelen er, at både de eksisterende og de nye boligområder har kort afstand til skov og søerne Ørnsø og Langsø Vest«. Det harmonerer overhovedet ikke med beliggenheden ved en stærkt trafikeret gennemkørselsvej.

Vi skal derfor ikke forringe vores attraktive bynære boligområder som Lysbro med unødig trafik, når der findes fornuftige, billige og brugbare alternativer som her foreslået.

Indlæser debat...