Heder: Bevarelse af mangfoldig dansk natur

8. november 2019, 12.12

Foto: Cecilie Falk Magnussen

HEDERNE Hede arealerne er i tilbagegang. Det kræver både pleje og genopretning, hvis denne naturtype, og det dertilhørende artspecifikke økosystem, ønskes bevaret i det danske landskab.

Naturgenopretning handler om at genskabe tidligere naturarealers tilstande gennem forvaltning med det formål at forbedre udvalgte arters muligheder for at genetablere sig.

Kvaliteten af hedens natur er meget afhængig af pleje og genoprettelse. Der er stor risiko for, at tilgroning af høje urter og vedplanter kan udkonkurrere ønskede arter. Heden er et næringsfattigt økosystem og et levested for lys- og varmekrævende arter. Det er netop denne diversitet af både planter og dyr, som øger naturens kvalitet. En måde at pleje heden på er afgræsning, som er med til at forynge lyngen og opretholde en høj artsdiversitet.

Og netop artsdiversitet er vigtig, hvis man ønsker at genskabe én bestemt naturtype. Det kræver, at der skabes optimale forhold f.eks. ved at rydde skov og stoppe med at omlægge arealer til landbrug.

Hedearealerne genopretter ikke sig selv, det kræver at specifikke arter naturligt vender tilbage til det lysåbne- og næringsfattige økosystem.

Tal fra Naturstyrelsen viser, at kun 2,7% af Danmarks areal er dækket med hede, et økosystem i tilbagegang, hvilket hovedsageligt skyldes menneskelig påvirkning. Heden var førhen et symbol på menneskelig- og biologisk fattigdom. I dag fremstår hedearealerne som et billede på værdifulde rester fra Danmarks historie.

I dag ønskes hederesterne vedligeholdt eller genetableret. Det er i overensstemmelse med den statslige naturplan om at skabe mere beskyttet natur.

Silkeborg kommune plejer i dag ca. 750 ha beskyttet natur, og har i samarbejde med regeringen fået bevilliget midler, hvor nogle af disse bliver brugt på et hedegenopretningsprojekt i et Natura 2000 område. Projektet finder sted på Ansøvej i Vrads, hvor der i øjeblikket forsøges at genskabe ny beskyttet natur ud af en rødgranplantage. Formålet med projektet på Ansøvej er, med tiden og gennem korrekt pleje, at skabe et nyetableret hedeareal. Det kræver midler, men genopretning af hede kan i tilfælde af selvsåede bevoksninger holdes udgiftsneutral ved salg af flis og tømmer.

For jordejer Kristoffer Qvist på Ansøvej, bidrager hedegenopretningen til at genskabe naturlighed på et område, som før var præget af monokultur rødgransplantage.

Heden kan, ifølge Kristoffer, derfor bidrage til at skabe en mere varieret dansk natur.