Mishandling af Gudenåen saboterer store dele af Jylland

13. februar 2020, 12.32

Gudenåen ved Motorvejsbroen vest for Randers (E45 nær Over Hornbæk), hhv. 1999 og 2018.

OVERSVØMMELSER Mens en række kommuner afsætter millionbeløb til yderligere papirbunker af rapporter om vandløbsadministration, er det klart for almindelige mennesker, at vand løber nedad, og at vand af samme grund ikke kan løbe ud til havet, hvis der er blokeringer i vandløbene.

Vandløbsloven tilsiger (i § 27), at vandløb skal vedligeholdes »således, at det enkelte vandløbs skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres«. Desuden stå der, at grødevæksten i vandløbene kan begrænses ved grødeskæring, opgravning og lignende eller ved biologiske metoder som etablering af skyggende vegetation på vandløbets bredder. Afskåret grøde skal optages, medmindre grøden ikke er til skade for vandløbet eller det vandområde, vandløbet udmunder i.

Fiflerier med vandløbsregulativer, hvor der er ændret på den tekniske karakteristik som f.eks. manningtal, ændrer ikke ved afvandingsforpligtelsen.

Ej heller naturfondes opkøb af vandløbsnære arealer med penge fra skattely kan overtrumfe afvandingsforpligtelsen.

Gudenåens opland er på 2650 km2, hvor forringet afvanding medfører milliardtab for landbrugets dyrkningsarealer og milliardskader på offentlige og private bygninger langs vandløbet. Alt sammen fordi vandløbsmyndighederne ikke efterlever lovgivningen, og fordi miljøministeriet i årevis har opmuntret kommunerne til at undlade vedligeholdelse af vandløbene for at skabe flere oversvømmelser.

Hvis miljøstyrelsen overhovedet beskæftiger sig med oversvømmelser, går anstrengelserne i reglen ud på at »parkere« vand i landskabet, hvorved bufferkapaciteten forsvinder, grundvandstanden stiger, og det hele bliver værre og værre. Det er utroligt, at situationen får lov at udvikle sig.

Voldsomme vandstandsstigninger langs store dele af Gudenåsystemet får lov at ødelægge kulturværdier, biotoper og landbrugsjord i strid med lovgivningen!

Derfor er det på tide, at eksempelvis Randers Kommune tager sit ansvar alvorligt og får fjernet den prop ved Motorvejsbroen vest for Randers, som forhindrer vandets frie løb fra 2650 km2 af Jylland gennem Gudenåen til Randers Fjord. Se illustration.