Nyt regulativ for Gudenåen skal tage højde for fremtidens klima

Udgivet:01. april 2019, 13.35

Læsetid:2 minutter

Foto: Jakob Stigsen Andersen

Af Lars Bo Nielsen Svostrup. Næstformand for Ålauget for Gudenåen mellem Silkeborg og Tange Sø

OVERSVØMMELSER At vores klima ændrer sig over tiden er uomtvistelig. En af konklusionerne af GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser) sidste rapport er, at fremtidens klima vil vise sig, som længere perioder med samme vejrtype. Tydeligst ser vi dette med den ekstreme tørke i sommeren 2018, og sidst, men ikke mindst vejret i marts 2019. Her har vejrguderne tilsmilet os med meget regn, i alt indtil nu 111 mm i Silkeborg området.

Den store mængde nedbør sætter sine tydelige spor på Gudenåen, hvilket bl.a fremgik af forsideartiklen i MJA, d. 22. marts, der fortalte om oversvømmede marker hos en lodsejer, med landbrugsjord ned til Gudenåen.

Silkeborg Kommune har de sidste par år sammen med Viborg, Faurskov og Randers kommuner været i gang med at revidere en længe ventet ændring af regulativet for Gudenåen, der sidst blev revideret i år 2000.

Lovgrundlaget for regulativer for danske åer, er vandløbsloven. En ny vandløbslov er under forberedelse, men ikke vedtaget. En af de meste skelsættende ændringsforslag til den nye lovgivning er, at man i de kommende regulativer indskriver tiltag overfor den øgede mængde nedbør, som følge af klimaforandringerne.

Vi håber på, at Silkeborg Kommune har inddraget overvejelser omkring de ændrede klimaforhold i det nye regulativ. DESVÆRRE kan vi ikke se, at disse overvejelser indgå i kommunens handlinger. Det tidligere Klima- og Miljøudvalg havde sammen med de ovennævnte Gudenå-kommuner, lavet et nyt grundlag for grødeskæring. Her var aftalen, at grøden skulle skæres hyppigere, og at der skulle skæres en bredere rende i åen. En aftale det nye Klima- og Miljøudvalg førte tilbage til de nuværende betingelser, som noget af det første udvalget vedtog, hvilket helt går imod tankerne omkring klimasikring.

Det er derfor vores håb, at politikerne i Klima- og Miljøudvalget og ikke mindst administrationen bag dem, vil lave tiltag i det kommende regulativ for Gudenåen, der som udgangspunkt tager højde for de fremtidige klimaændringer. Således at både borgere langs åen og biodiversiteten tilgodeses med stabile vandstande.