Grødeskæring - indtil andre løsninger er fundet

29. oktober 2020, 12.22

Foto: Jakob Stigsen Andersen

GRØDESKÆRING Svar til Dansk Naturfredningsforening og Dansk Sportsfiskerforbund.

Problematikken omkring grødeskæringen i Gudenåen har været helt i fokus gennem den sidste tid. I september måned, da vandstanden endnu en gang steg faretruende, beordrede vores borgmester en ekstra grødeskæring. Det har afstedkommet ganske mange debatindlæg fra såvel modstandere som tilhængere af indgrebet. Specielt har de to store landsdækkende organisationer Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund haft indlæg, som meget kraftigt har imødegået grødeskæring, og Sportsfiskerne har endda truet med en politianmeldelse mod borgmesteren.

Det er en lille brøkdel af vandplanterne, som skæres i et vandløb, som er op til 50 - 60 m i bredden. Det er en ringe pris at betale for at sikre de mange betrængte grundejere

Lars Bo Nielsen og Niels Toft Christensen

Imidlertid kan man ikke undgå at få den tanke, at de to store organisationers skribenter befinder sig langt fra situationens epicenter. Det er åens natur, som interesserer dem, og det er de eventuelle skadevirkninger af skæringerne på flora og fauna, som bekymrer. De betrængte grund- og husejerne langs å- og søforløbet fra Tange til Lysbro vises der ingen interesse for, slet ikke.

De to skribenter ved tilsyneladende ikke engang, at det er den invaderende vandremusling, som fundamentalt har ændret tilstandende i vandsystemet. Det tidligere så uklare vand er i dag klart og helt transparent og grøden har kvitteret for lyset med uhæmmet vækst. Før 2008 var man helt ophørt med grødeskæring, da der ingen vækst var i åens vegetation. Grødeskæring var overflødig i det uklare vand.

Vi i Ålauget GST har intet specielt ønske om, at grøden skal slås. Det er ikke et mål i sig selv. Det er et middel, som skal bruges, ind til noget andet er fundet. Alle involverede deler den positive interessen for åens natur. Men indtil nye og holdbare løsninger for, hvordan den høje vandstand kan tæmmes, har vi den helt klare holdning, at vi er nødt til at skære grøden. Man kan ikke ignorere den kendsgerning, at en ganske stor gruppe af borgere langs vandsystemet har store bekymringer og påføres betydelige - grænsende til ruinerende udgifter, når vandene stiger. Det er udtryk for kold kynisme, at de i bogstavelig forstand får lov at sejle deres egen sø. Vi er simpelthen nødt til af sikre deres eksistens som naboer til vandet.

Læs også
Ekstra grødeskæringer i Gudenåen er ulovlige og ikke en holdbar løsning

Og så skal man samtidig huske, at der en særdeles skånsom grødeskæring som praktiseres. Der skæres en strømrende på blot 7 meter i et åløb, som intetsteds er mindre end 20 m bred. Det er en lille brøkdel af vandplanterne, som skæres i et vandløb, som er op til 50 - 60 m i bredden. Det er en ringe pris at betale for at sikre de mange betrængte grundejere.

Læs også
Få nu styr på vores vandløbsnatur