Jarl Gorridsen fejlinformerer ministeren

25. august 2020, 11.55

Foto: Martin Ballund

Tange Formanden for »Foreningen til Bevarelse af Tange Sø« og byrådspolitiker i Silkeborg Kommune, Jarl Gorridsen (V), holdt et oplæg for bl.a. miljøminister Lea Wermelin på mødet ved Tange Sø, hvor der blev diskuteret, hvordan EU’s vandrammedirektiv skulle forenes med den kunstige opdæmning af Gudenåen ved Tange Sø.

På mødet argumenterede Jarl Gorridsen for, at et mindre omløbsstryg ved vandkraftværket ville kunne opfylde Vandrammedirektivet. (Det såkaldte Tangestryg).

Et udsagn fagkundskaben har svært ved at kunne forstå rigtigheden af, al den stund, at tre undersøgelser (Rambøll, COWI og DTU Aqua) viser, at netop et omløb ved værket ikke vil kunne sikre en målsætningsopfyldelse, idet nedtrækkende fisk ikke vil kunne finde omløbet, men forsvinder gennem søen, og vandrammedirektivets krav om generel fri faunapassage heller ikke ville kunne opfyldes.

På trods af disse tre rapporters næsten ens konklusioner, citerede Jarl Gorridsen miljøchefen i Viborg Kommune, Jørgen Jørgensen, for at omtalte lille stryg ville kunne opfylde EU’s vandrammedirektiv.

Efter både skriftelig og telefonisk kontakt med miljøchefen i Viborg Kommune, Jørgen Jørgensen, der ikke ønskede at svare direkte på spørgsmålet om, at han som miljøchef i Viborg Kommune, havde givet en fiskeribiologisk bekræftelse af, at Tangestryget ville kunne være indenfor rammen af vandrammedirektivet, som Jarl Gorridsen på mødet med miljøminister Lea Wermelin, ellers havde citeret ham for.

Dog siger Jørgen Jørgensen: »I forhold til tolkningen af, hvad der skal til for at opfylde kravene i miljølovgivningen, mere specifikt, hvad der skal til for at leve op til vandrammedirektivets begreb: »Kontinuitet i vandløbssystemet«, har vi i Viborg Kommune, på baggrund af miljøministeriets udmeldinger om spærringer, vurderet, at en løsning som skitseret i Waterframes rapport (Tangestryget red.) generelt ikke vil være tilstrækkelig ved opstemninger.«

Kommunalbestyrelsesmedlem i Viborg Kommune, Kai O. Andersen (SF) var ikke med til omtalte møde og vil ikke kommenterer på den konkrete udtalelse fra JG.

Kai O Andersen siger: »Det jeg kan kommentere på, er hans udtalelser til en artikel i Viborg Folkeblad 23/6 om, at biologer (i Viborg Kommune, red.) har bekræftet at stryget giver fri passage og at byrådet i Viborg har anbefalet projektet.

- Det er ikke korrekt, når Jarl Gorridsen siger at byrådet i Viborg har anbefalet foreningens forslag. Forslaget er sendt videre til ministeren på linje med andre forslag, der er udarbejdet, omkring omløbsstryg.

Tilbage står altså flere tilfælde af udtalelser fra Jarl Gorridsen, der uagtet faktuelle forhold, tager både kommunalbestyrelses beslutninger (Viborg Kommune) og faglige notater til indtægt for bekræftelse af egne holdninger, noget der nu med al tidelighed viser sig ikke at være i overensstemmelse med sandheden.