Næppe grund til bekymring for den fremtidige vandkvalitet i Tange Sø

3. februar 2021, 12.38

Foto: Jakob Stigsen Andersen

Tange En løsning på det betændte problem med den effektive faunaspærring, som Tangeværket og Tange Sø i forening og hver for sig udgør for den vandrende fauna i Gudenåen, synes nu at nærme sig. I løbet af denne måned skulle forhandlingerne hos miljøministeren munde ud i et udspil til, hvordan proppen i vandsystemet kan fjernes, samtidig med at Tange Sø bevares.

I denne forbindelse er der fra Tange Sø-foreningen mange gange udtrykt bekymring for vandkvaliteten i søen, hvis størsteparten af åens vand ledes uden om søen. Ordet »algesuppe« er ofte blevet brugt, men tilsyneladende er der intet gjort for undersøge problemet. Muligheder ligger ellers lige for.

Organiske og uorganiske stoffer, nitrat og fosfor tilført fra tilløbene, var de ting, som truede søvandet. Man forventede ingen problemer fremover med det nu stillestående søvand

Niels Toft Christensen

Næst efter Tange Sø er Karlsgårde Sø ved Varde Danmarks næststørste kraftværkssø. Søen fik godt 70 % af sit vand fra Varde Å, men for 10 år siden blev fødekanalen sløjfet og Varde Å ledt tilbage i sit gamle leje. Sidste sommer tog jeg turen til søen og det nu nedlagte kraftværk. Spurgte først vagthavende på værket og derefter en sagkyndig embedsmand på Varde Rådhus om konsekvenserne. De svarede samstemmende, at der ingen negative konsekvenser havde været for søvandet. De var i det hele taget lidt overraskede over spørgsmålet.

Netop i denne vinter har søen så mistet de sidste ca 30% af det tilledte vand. Det kom fra Holme Å, en tilløb til Varde Å. Denne å er nu også ført tilbage til sit gamle leje. Tilbage har søen 2% af sit tidligere vand. Der blev før den sidste del af projektet lavet både en VVM-rapport og en habitatskonsekvensvurdering, som jeg har gennemlæst. Disse to undersøgelse skønnede ikke, at det forestående ville have negative konsekvenser for søen. Jeg ringede på ny til Varde Rådhus, og fik her bl.a. det svar »at det er åerne, der ødelægger søen« (citat). Organiske og uorganiske stoffer, nitrat og fosfor tilført fra tilløbene, var de ting, som truede søvandet. Man forventede ingen problemer fremover med det nu stillestående søvand.

Hvis der igen skal postuleres udsagn om negative konsekvenser for Tange Sø, hvis den mister Gudenåens vand, så kan der opfordres til at ringe til Varde Rådhus, eller på anden måde finde belæg for udsagnet. Holdningstilkendegivelser på et højere oplysningsniveau har virkelig været savnet.

Dertil kommer så også, at siden vandremuslingens invasion i Gudenåsystemet, har vi ikke set meget til alger. Muslingerne holder vandet helt klart og transparent.