Den fjerde løsning for Tange Sø-problematikken

28. juli 2020, 12.38

Tange Hermed en kort beskrivelse af et alternativt forslag til løsningen af problematikkerne for Tange Sø. Den fjerde løsning som aldrig har været med i overvejelserne for løsningen af den gamle problematik.

Der har generelt kun være løsningsmodeller med:

1. Bevarelse eller nedlæggelse af hele Tange Sø.

2. Gravning af et nyt tracé for Gudenå gennem en plantage og grønne arealer.

3. Etablering af et stryg ved Tangeværket og bevarelse af Tange Sø.

Jeg ser en fjerde løsning som jeg kort beskriver i det efterfølgende. Jeg har gennem årene været med til at etablere mange »kunstigt anlagte søer« ved Herning og Holstebro og ser derfor en mulighed, hvor man bringer Gudenå tilbage i det tidligere forløb inden for arealer, der i dag rummes af Tange Sø. Man kan på størstedelen lægge åen tilbage i det oprindelige forløb og på mindre delstrækninger foretage justeringer.

På vestsiden af den eksisterende Tange Sø kan man samtidigt etablerer op til 6 mindre sammenhængende søer med arealer på 20-30 hektar og et samlet søareal på ca. 150 hektar (se figur 1 og 2). For at kunne vurdere størrelsen af disse søer, kan jeg oplyse, at Almindsø ved Silkeborg er på ca. 50 hektar, og der er 4 kilometer rundt om denne. Fuglsang Sø ved Herning der er gravet kunstigt er på ca. 28 hektar og der er ca. 2,5 kilometer rundt om denne.

Søerne etableres ved at sænke vandstanden i den eksisterende Tange Sø. Herefter graver man de kommende søarealer dybere. De opgravede materialer består af sand og grus som placeres i et dige som den østligste afgrænsning af de mindre søer. Der indbygges bentonitmembraner i dæmningen for at tætne denne og den beklædes efterfølgende med muld over vandspejlet.

Søerne består af grundvand fra omgivelserne og de mindre vandløb der løber til fra vest. I den nordligste sø løber Tange Å ind i søen, og der er kontakt mellem alle søerne med kanaler mod syd. Den nordligste sø holder samtidigt gang i Tangeværket til museumsdrift.

Ved et groft skøn skal opgraves og placeres ca. 500.000-600.000 kbm materialer og anvendes ca. 120.000 kvm bentonitmembran for at etablerer ca. 6.000 meter dæmning. Et forsigtigt anlægsbudget for etableringen af alle søerne er ca. 30-40 mill. kr.

Der skal foretages nogle tilretninger i forbindelse med genetableringen af Gudenå i bunden af den eksisterende Tange Sø og ved Tangeværket, som ikke er med i denne beregning.