Afgørelsens time for Tange-problemet

15. juli 2020, 11.31

Foto: Jakob Stigsen Andersen

TANGEVÆRKET Bestemmelserne i EU’s vandrammedirektiv stiller krav om, at der inden årets udgang skal ligge en plan for, hvad der skal ske med de faunaspærringer, som Tangeværket og Tange Sø hver for sig udgør for den vandrende fauna i Gudenåsystemet. En positiv løsning her vil i høj grad være i Silkeborgs interesse.

»Naturoplevelser sælger som aldrig før« stod der på forsiden af MJA d. 26. juni, og en åbning for de mere end en halv snes forskellige fiskearter vil kunne bibringe Gudenåen i hele dens længde en mere spændende natur med en stærkt forbedret biodiversitet. Og Silkeborgs højtprofilerede outdoor-profil vil her kunne få en vigtig ekstra dimension.

Specielt er det en genetablering af den nu helt forsvundne bestand af laks og havørred i Gudenåen mellem Tange og Silkeborg, som her er interessant.

Ifølge direktør for Danmarks Center for Vildlaks, Gert Holdensgaard (MJA 15. juli 2017), vil store områder mellem Kongensbro og Silkeborg Langsø incl tilløbene Borre Å, Alling Å og Gjern Å kunne tjene som gydebanker for laks og ørred. De naturlige forudsætninger er til stede her, siger han, hvad de ikke er i Gudenåen mellem Tangeværket og Randers gå grund af den uddybning af åen, som har fundet sted.

Men det hele forudsætter etableringen af et langt omløbsstryg uden om Tange Sø - et omløbsstryg som i sig selv kan forventes at blive et vigtigt gydeområde for de vandrende laksefisk. Men vælger man en løsning, som fortsat sender de vandrende laksefisk gennem Tange Sø vil en selvreproducerende bestand i åsystemet ikke kunne skabes. Erfaringen viser, at stort set al yngel - eller smolt som ungfisken kaldes - forsvinder i søen. Smolten kan ikke finde igennem den 12 km lange Sø og ædes af fugle og rovfisk.

Potentialet er perspektivrigt for Silkeborg. Det vil bringe en langt mere interessant Gudenånatur til glæde for alle naturinteresserede, og dertil kommer en ganske betragtelig økonomisk gevinst gennem lystfiskerturismen, hvis der genskabes en selvreproducerende bestand af laksefisk i Gudenåen frem til Silkeborg Langsø.

Holdensgaard anslår ud fra erfaringer fra de vestjyske laksevandløb værdien for lokalsamfundet til mellem 40 og 50 mill. kr. årligt for hele Gudenåen fra Randers til Silkeborg.