Vandet skal til havet - ikke i kroens kælder

12. december 2020, 08.05

Foto: Steen Brogaard

OVERSVØMMELSER Tak til kromand Dragan Sljivic (DS), Svostrup Kro for et fremragende indlæg her i avisen den 8/12 vedr. oversvømmelserne og forsumpningen i Gudenådalen.

Det er altid en fornøjelse at høre fra folk med støvlerne på. DS er et eksempel på de mange lodsejere langs åen mellem Silkeborg Langsø og Kongensbro, der er ramt af den markant højere normalvandstand, der er opstået i løbet af de seneste 10-12 år. Den forhøjede vandstand medfører, at store dele af ådalen billedligt talt er blevet en gennemvædet svamp, der ingen sugeevne har, når det for alvor sætter ind med kraftige regnskyl.

Og der er intet i Natura 2000-reglerne, der forhindrer kommunen i at skærme borgerne i ådalen imod oversvømmelser og tab af værdier

Kristian Pihl Lorentzen

Den alt for høje normalvandstand bevirker således, at det naturligvis går galt med voldsomme oversvømmelser, når der kommer kraftig regn. Dertil kommer, at mange af ådalens smukke solitære træer efterhånden er druknet, ligesom oversvømmelserne påfører lodsejerne store økonomiske tab. Det kan ikke mindst DS tale med om.

Jeg vil derfor kippe med flaget for Silkeborgs borgmester, Steen Vindum, der er trådt i karakter og har beordret ekstra grødeskæring, når behov er opstået. Det er i verden fuldkommen absurd, at nogen i den forbindelse har truet borgmesteren med politianmeldelse. Lodsejerne har et retskrav på, at der skrides til handling, når åen går over sine bredder. Det har miljøministeren for længst fastslået.

Og der er intet i Natura 2000-reglerne, der forhindrer kommunen i at skærme borgerne i ådalen imod oversvømmelser og tab af værdier. Men der er behov for at sikre langt mere klarhed over lovgivningen for vandløbsvedligeholdelse. Der skal mere fokus på vandløbenes evne til af lede regnvandet til havet, så voldsomme oversvømmelser og snigende forsumpning af terrænet undgås. Der skal mere fokus på helhedsorienteret indsats på tværs af kommuner. Alt sammen på baggrund af klimaforandringerne og de øgede vandmængder, som vi er nødt til at tage bestik af.

Læs også
Mundkurv og uvildighed

Kommunerne skal udstyres med en rummelig værktøjskasse, der inkluderer hele spektret fra planlagt etablering af vådområder med fuld kompensation til grødeskæring efter behov samt fjernelse af aflejringer i åløbet. Aflejringerne mellem Kongensbro og Tange Sø er et eksempel på sidstnævnte.

Venstre har indkaldt miljøministeren i et snarligt samråd for at få drøftet disse nødvendige tiltag, så der kan skabes tiltrængt mere klarhed fra landspolitisk side. Jeg vil kæmpe hårdt for, at DS og andre lodsejere ikke igen skal opleve store økonomiske tab som følge af vandmasser i have og kælder.

Og til slut en god nyhed: Hensynet til bedre af afledning af vand og lavere vandstand kan sagtens gå hånd i hånd med hensynet til natur og miljø, hvis viljen er der.