Regionens sundhedspolitiske narresut til borgerne i Silkeborg

12. maj 2021, 12.50

Foto: Jakob Stigsen Andersen

REGIONSHOSPITALET Igennem flere år har koncerndirektøren og regionsrådsformanden forsøgt at afvikle hospitalet i Silkeborg ved dels økonomisk udsultning og dels den førte personalepolitik. Hospitalsledelsen har så udført det beskidte arbejde. Processen har været nedladende med brug af hele og halve usandheder. Dette bl.a. dokumenteret i to indlæg i MJA (21.4.21 og 23.4.21).

Patienter og borgere har været statister i dette usympatiske politiske spil med deraf følgende konsekvenser for patienterne, specielt gruppen mistænkt for lungecancer, men også lokalsamfundet. Det har udløst generel utilfredshed både hos borgerne og personalet.

Personligt finder jeg, at det foreliggende udkast er en svinestreg med så nedladende en holdning til borgerne i Silkeborg, at det er tvingende nødvendigt at få det klinisk arbejdende personale til at deltage i den offentlige debat - også selvom ytringsfriheden har trange kår i Region Midt

Erik Kristensen

Problemerne er mange, men kan oversigtsmæssigt samles i følgende hovedpunkter:

1: Der ønskes en selvstændig hospitalsledelse for Silkeborg samt at den nuværende fjernes.

2: Der etableres en økonomi på samme niveau som for regionens øvrige hospitaler.

3: Den frie forskning sikres, uden indblanding fra inkompetente personer.

4: De nødvendige forskningsstillinger og økonomi for et udviklingshospital sikres

5: Udvidet modtagelse af akutte patienter

6. De 9 medicinske specialer sikres, dvs. der ansættes det nødvendige antal speciallæger.

7: Når sundhedsplanen udløber i 2024, skal muligheden for en tilbageførelse til et funktionsniveau sammenlignelig med eksempelvis hospitalet i Horsens påbegyndes.

Grundet det forestående regionsrådsvalg har regionsrådet fået kolde fødder og i et kluntet forsøg på at redde stemmer er der nedsat arbejdsgrupper mhp. at udarbejde: »Udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg«.

Det foreliggende udkast til en høringsversion skal behandles i regionsrådet 25. maj.

INGEN af de ovenfor nævnte problemer tages op i udkastet. Direktionen oplyser at emnerne for udviklingsplanen er følgende to temaer:

1: Principper for udvikling

2: Nære og sammenhængende patientforløb.

Disse fuldstændige diffuse temaer siger intet om hospitalets fremtidige funktionsniveau og økonomiske status.

Udkastet er vanskeligt at gennemskue grundet dets meget ukonkrete, men ordrige retorik, med en lind strøm af »buzzwords«.

Imidlertid fremgår det, om end omhyggeligt indpakket, at der i udkastet er indbygget en kattelem på størrelse med en ladeport, som indirekte legitimerer en yderligere fremtidig reduktion af hospitalet blot ved en henvisning til »prioritering« og »udvikling«. Direktionen anfører endvidere i en sagsfremstilling, at i den faglige arbejdsgruppe har man frarådet at diskutere fødeklinik og dermed fødeafdeling, tillige frarådes diskussion af udvidet akutklinik. Planen giver tillige en stærk mistanke om at hospitalet i Silkeborg svækkes, som selvstændig enhed og får mere karakter af et vedhæng (stabsfunktion) til de øvrige hospitaler i regionen.

Vedrørende økonomi er nævnt, at der evt. bevilges 30 mio. kr til bygningsrenovation. Et beløb som næppe kan finansiere selv en nødtørftig renovation af den eksisterende nedslidte bygningsmasse og tillader under ingen omstændigheder, at der sker en gennemgribende modernisering på lige fod med regionens øvrige hospitaler.

Vedr. budgettet for 2021-29 for Silkeborg fortsættes traditionen fra det forrige budget, nemlig at der stor set ingen penge er til Silkeborg.

Personligt finder jeg, at det foreliggende udkast er en svinestreg med så nedladende en holdning til borgerne i Silkeborg, at det er tvingende nødvendigt at få det klinisk arbejdende personale til at deltage i den offentlige debat - også selvom ytringsfriheden har trange kår i Region Midt, som tidligere beskrevet i Dagens Medicin (22.5.20).

Direktionen oplyser/praler af at der i processen har været inddraget 179 personer, indsendt 51 elektroniske postkort. Afholdt 16 dialogmøder med åben invitation og 10 møder med inviterede nøglegrupper. Enten har disse møder blot fungeret som pseudolegitimering af processen uden indflydelse på den endelige rapport eller også har deltagerne ikke just været Silkeborg venlig stemt.

Når udkastet sendes i offentlig høring, må det anbefales, at borgerne reagerer med afstandstagen til dette af Ole Thomsen og Anders Kühnau uddelte holdkæftbolche, hvis ønsket er at opretholde en reel hospitalsfunktion i Silkeborg.

Indlæser debat...